ບົດຄວາມຫລ້າສຸດ

According to the author Vitali Apirine, the width of the moving average bands indicator can be used as an indicator of volatility.

This indicator allows trader to calculate the proper lot size based on percentage risk and stop loss. The stop loss can be...

This indicator is one of the series of "experiments" even though it is named CCI, it is not actually...
Top Forex Strategies of 2022

What are the Best Forex Trend Following Strategies that Work? Find Out Here Trend following...
Forex Trading Strategies

Choosing the profitable forex trading strategy requires identification of a suitable technique for a trader. By acquiring the one, some traders manage...

This is an upgraded version of dsl macd originally posted heredsl macd Reasons for an upgrade :

Indicator is based on calculation of two standard deviations and result is ratio between them. As single indicator it...

 All the Best Forex Strategies That You Need to Know Forex, short for foreign exchange or FX, is the...

ຮູ້ຈັກໃນເວລາທີ່ຕະຫຼາດມີການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກຕໍ່າໃຫ້ແກ່ການຜັນຜວນສູງ, ຊຶ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການຊື້ຂາຍ breakout ແລະຍຸດທະສາດອື່ນໆຈໍານວນຫນຶ່ງ. This indicator is based...

Use the intersection of two moving average lines to draw a vertical line.Then You can simply read the current market pattern