නවතම ලිපි

  MT4 දර්ශක - Download Instructions is a Metatrader 4 (MT4) දර්ශකයක් හා විදේශ විනිමය දර්ශකයක් සාරය රාශිභූත ඉතිහාසය පරිවර්තනය කිරීමයි ...

  MT4 දර්ශක - Download Instructions is a Metatrader 4 (MT4) දර්ශකයක් හා විදේශ විනිමය දර්ශකයක් සාරය රාශිභූත ඉතිහාසය පරිවර්තනය කිරීමයි ...

මෙම දර්ශකය ලැබෙන කිනිතුල්ලන් මත රඳා නො දෙවන-විසින්-දෙවන ඉටිපන්දම් බාධාකරනය. මෙම දර්ශකය කාර්යයන් තුනක් ඇත: මෙම දර්ශකය ගණනය පහළ වනු ඇත ඉතිරි ඉටිපන්දම් කාලය. At the...

Doji candle histogram detector with alert & email notfication. This is an indicator for chart pattern detection, can detect DOJI candle and draw histogram, with...

The indicator draws two lines that represent the difference between two currencies derived from three pairs/currencies. It applies to EURUSD, EURJPY, GBPUSD, GBPJPY, USDCHF or...

This indicator is a free version of Alpha Trend Spotter PA. Suplement for Alpha Trend Spotter (ATS) indicator. This indicator acts by PRICE ACTION to...

This indicator will help define MA (Moving Average) for one specified timeframe only. When timeframe changes, this indicator automatically adjusts its setting to new timeframe...

This indicator is my attempt to estimate the real market value. The idea was to create something that changes direction much slower than market...

This indicator is my attempt to estimate the real market value. An extended version of my RealValue indicator with a new parameter that makes...

ZigZag Arrow indicator is based on a built-in ZigZag indicator that replaces the Line Section with Arrow.   MT4 දර්ශක - Download Instructions is a Metatrader...