හරස් වෙනස්වන සාමාන්යය උපරිම ඵල – MetaTrader සඳහා දර්ශකයක් 4

හරස් වෙනස්වන සාමාන්යය උපරිම ඵල – MetaTrader සඳහා දර්ශකයක් 4

24443
0
බෙදාගන්න

ඉඩම් කට්ටි ඕනෑම කාල රාමුවක් වගුව වෙනස්වන සාමාන්යය හරස්, පැහැදිලි මඟ දර්ශක ලබා.

තවමත් සාමාන්ය චලන කුරුසය විශ්වාස කිරීම හා — ක්රමලේඛකයෙක් ලෙස — always seeking the simplest solution. I came acros the sentancethere is no magic setting for cross MA”. This indicator tries out a lot of settings each time the time frame or the symbol changes or even one each new candle. It works by dulltradingthe last 100 or so candles and choosing the settings with the best success. It is simply measuring the distance between a short and a long signal, as if anybody have traded this without stop loss. It takes the spread into account.

The lower window shows the distance between the short and the long Moving Average positive values are for long trades, negative values are for short trades in pips. Using theprofit oszilatoryou can end a trade in profit by examining if short/long trades have a maximum difference and ending right before the maxium.

The upper line saysProfit today with MA 5/19 ය 60 Pips”. The indicator or the user has choosen 5 for the fast MA and 19 for the slow MA. The next text field displays the results from yesterday followed by the signal Long or Short. Traders may like to drop two moving averages to the chart and set them up to the given value.

I am searching for more different MA recomondations in literatur.

පරාමිතීන්

 • PeriodShort=6;
  Period for the fast MA. Ignore if optimize is true
 • PeriodLong=40;
  Period for the slow MA. Ignore if optimize is true
 • Method=0;
  Method for iMA
 • Optimize=true;
  The indicator automatically chooses values for fast and slow MA
 • DrawTringles=true;
  Draw triangles into the chart
 • MinShortMA=2;
  MaxShortMA=20;
  MaxLongMA=100;
  Min and Max values for the optimization, it will try out values between 2 සහ 20 for the fast MA and 7 දක්වා 100 for the slow MA
 • StepLongMA=5;
  StepShortMA=5;
  For speeding up the search, it is trying out every third value
 • CountOptimize=200;
  It is analyzing 200 candles from the past. The more candles you analyze the slower it will be, a big number may also result in less good results
 • OptimizeOnNewCandle=false;
  Start optimization on each new candle. සටහන: Optimization can take some time and slow down your terminal
 • Alarm=true;
  Ring the bell if a new signal arises

Next step, I want to create an expert Advisor of it, however I am still wondering how to detect a sidwards trend which should not be traded with cross MA. Until now my EA based on optimized cross MA sometimes makes excellent gains and burns it the next day.

Updated Version

New features:

The indicator draws now the moving averages inside the chart, එම “profit oszilatoris inside a different indicator (MAProfit2), both communicate with global variables

Supports MA Channels (see ebook at www.vnchanger.org), the slow moving average is split into two lines, one for low and one for high values, this should avoid losses in sidewards market

Instead of testing all combinations, it can test certain MA ranges found in the literature. To do this set OptimizeAll to false and OptimizeSystems to true.

You can add or modify the systems table. Be sure to terminate it with 0,0,0,0,0,0

extern bool OptimizeAll=false;
extern bool OptimizeSystems=true;

int Systems[] = {PRICE_MEDIAN,MODE_SMA,50, PRICE_MEDIAN,MODE_SMA,200,
PRICE_MEDIAN,MODE_SMA,50, PRICE_MEDIAN,MODE_SMA,100, // Death Cross
PRICE_MEDIAN,MODE_SMA,10, PRICE_MEDIAN,MODE_SMA,40,
PRICE_MEDIAN,MODE_SMA,13, PRICE_MEDIAN,MODE_SMA,26,
PRICE_MEDIAN,MODE_SMA,5, PRICE_MEDIAN,MODE_SMA,10,
PRICE_CLOSE, MODE_EMA,5, PRICE_OPEN, MODE_EMA,6,
PRICE_MEDIAN,MODE_SMA,3, PRICE_MEDIAN,MODE_SMA,8,

0,0,0,0,0,0};

New alerts can be given as voice, in order to support this, you need to download gspeak, for example from https://www.mql5.com/en/code/8621

If you do not want voice, you need to modify the code. Remove the lines from #importspeak.dlluntil #import and uncomment the gSpeak function. Thanks the autor for this wonderful DLL.

#importspeak.dll
void gRate(int rate);
void gVolume(int rate);
void gPitch(int rate);
void gSpeak(string text);
#import

// if you do not have (or want) the speach.dll uncomment this
/*
void gSpeak(string x)
{
}
*/

If you don’t remove the voice, after some profit you may begin to loveOncleSamsvoice speaking.

At the firsts start or on parameter change, it remembers the candle on the first trade, this should avoid re-painting old trades with different ones.
The treeangles now have three colors: Green for long trades, Red for short trades and Violett for trades with loss (long or short). The colors can be modified in the source code:

intColorLongTrade = MediumSpringGreen;
intColorShortTrade = Red;
intColorBadTrade = Violet;

The steps in MA Optimization have been set to 5

The internal name of this indicator has been changed to SMA (Smart Assit displays the how you should have traded aferwards).

MT4 දර්ශක – බාගත උපදෙස්

හරස් වෙනස්වන සාමාන්යය උපරිම ඵල – MetaTrader සඳහා දර්ශකයක් 4 එය Metatrader වේ 4 (MT4) දර්ශකයක් හා විදේශ විනිමය දර්ශකයක් සාරය රාශිභූත ඉතිහාසය දත්ත පරිවර්තනය කිරීමයි.

හරස් වෙනස්වන සාමාන්යය උපරිම ඵල – MetaTrader සඳහා දර්ශකයක් 4 පියවි ඇසට නොපෙනෙන වන මිල ගතිකයන් විවිධ සුවිශේෂතා සහ රටා හඳුනා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම.

මෙම තොරතුරු මත පදනම්ව, වෙළෙඳුන් ඒ අනුව මිල තවදුරටත් ව්යාපාරය ගන්නා අතර ඔවුන්ගේ උපාය සැකසිය හැකිය.

How to install Optimize cross Moving average – MetaTrader 4.mq4 සඳහා දර්ශකයක්?

 • Download Optimize cross Moving average – MetaTrader 4.mq4 සඳහා දර්ශකයක්
 • Copy Optimize cross Moving average – ඔබගේ Metatrader නාමාවලිය MetaTrader 4.mq4 සඳහා දර්ශකයක් / විශේෂඥයන් / දර්ශක /
 • ඔබගේ Metatrader ප්රදාන සේවාලාභියා ආරම්භ කිරීමට හෝ නැවත ආරම්භ
 • සටහන තෝරන්න ඔබේ දර්ශකයක් පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්ය තැනට කාල රා ව ෙමම ප
 • සොයන්න “රේගු දර්ශක” ඔබගේ බ්ලොග් වැඩි වශයෙන් ඔබේ Metatrader ප්රදාන සේවාලාභියා ඉතිරි
 • Right click on Optimize cross Moving average – MetaTrader 4.mq4 සඳහා දර්ශකයක්
 • වගුවක් සඳහා අමුණන්න
 • සැකසුම් හෝ මාධ්ය හරි වෙනස් කරන්න
 • Indicator Optimize cross Moving average – MetaTrader 4.mq4 සඳහා දර්ශකයක් ඔබගේ සටහන මත ලබා ගත හැක

How to remove Optimize cross Moving average – ඔබගේ Metatrader සිට MetaTrader 4.mq4 සඳහා දර්ශකයක් 4 සටහන?

 • මෙම දර්ශකය ඔබගේ Metatrader ප්රදාන සේවාලාභියා ධාවනය වන එහිදී සටහන තෝරන්න
 • මෙම සටහන බවට අයිතිය ක්ලික් කරන්න
 • “දර්ශක ලැයිස්තුව”
 • මෙම දර්ශකය තෝරන්න හා මකා

, xm-no-තැන්පතු-ප්රසාද
MT4 දර්ශක පහත බාගත:

හරස් වෙනස්වන සාමාන්යය උපරිම ඵල – MetaTrader සඳහා දර්ශකයක් 4

ප්රතිචාර නැත

ඔබමයි